KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Osstem İmplant Dış Ticaret Anonim Şirketi (kısaca “OSSTEM”) olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1.          Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

OSSTEM olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

Osstem İmplant Dış Ticaret Anonim Şirketi

İstanbul Ticaret Odası 858880

Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sokak no:21 Seba Ofis Bulvar D blok, Daire: 39, 34396 Sarıyer/İstanbul

Telefon: (0212) 347 20 97

 

2.         Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Kişisel verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, veri güvenliğinin sağlanması, talep ettiğiniz ürün ve hizmetin en üst seviyede sunulması, sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası desteğin verilmesi, size uygun hizmet ve ürünlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi amaçlarla, en önemli ilkemiz olan müşteri memnuniyetini temin maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ayrıca, sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve kampanyalarımızı duyurmak, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek; internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek, sitede oluşan hataları gidermek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.

3.         Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Hizmetin ifası için zorunlu kişiler

Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması ya da temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla sizin ya da şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların yerine getirilmesi için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Ajanslar ve reklam verenler

Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler ilgili kişiyle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

4.         Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz mağazalarımızdan ya da internet sitemizde doldurmuş olduğunuz formlar, tarafımıza posta, e-posta, faks ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz bilgiler, tarafımızla yapacağınız sesli görüşmeler veya bizzat şirketimizde yapacağınız görüşmeler ve çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin niteliğine uygun olarak; açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir.

İşlenen Kişisel Veri

İşlemenin Hukuki Sebebi

Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres,Vergi Numarası, Mezuniyet Belgesi

Tarafımızdan mal ya da hizmet alınması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’inci maddesi uyarınca zorunlu olması sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-a)

 

Tarafımızdan mal ya da hizmet satın alınmamış olmasına rağmen anket ve/veya bilgilendirme sistemlerimize üye olmanız halinde, talep etmiş olduğunuz hizmetlerin ifası amacıyla taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)

E-posta, telefon ve sair iletişim bilgileri

Tarafımızdan hizmet almanız halinde almış olduğunuz mal ve hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması, taraflar arasındaki iletişimin kurulması, sözleşmesel ilişkinin ifası için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)

 

Tarafımızdan mal ya da hizmet satın alınmamış olmasına rağmen anket ve/veya bilgilendirme sistemlerimize üye olmanız halinde, talep etmiş olduğunuz hizmetlerin ifası amacıyla taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)

 

Tarafımızdan ticari elektronik ileti almayı talep etmiş olmanız halinde yalnızca bu doğrultuda vermiş olduğunuz açık rıza sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/1)

Hizmet geçmişi

Tarafımızdan almış olduğunuz ürün ve hizmet geçmişi tarafınıza daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak, size uygun ürünleri tespit ederek hizmet kalitesini arttırmak, ürün planlaması yapmak ve talep etmeniz halinde sizleri, sizlere uygun ürün ve hizmetlerden haberdar etmek amaçlarıyla kaydedilmektedir. Bu kayıtlar, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f)

Gezinme hareketleri

Tarafımıza ait internet sitelerindeki gezinme hareketleriniz açık rızanız olması halinde, bu açık rıza sebebiyle işlenir. Açık rızanız olmaması halinde gezinme hareketleri işlenmez.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/1)

Ses kaydı

Tarafımızla yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri müşteri memnuniyetinin sağlanması, olası uyuşmazlıkların çözümü ve güvenliğin sağlanması amaçlarıyla kaydedilmektedir. Bu kayıtlar, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f)

Kamera kaydı

Tarafımıza ait lokasyonlarda güvenliğin sağlanması amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Bu kayıtlar, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f)

 

5.         Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)         Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)          (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için … [BA1] adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sokak no:21 Seba Ofis Bulvar D blok, Daire: 39, 34396 Sarıyer/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya … [BA2] e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve OSSTEM sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle … [BA3] adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

OSSTEM İMPLANT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


 [BA1]Başvuru formunun yer alacağı adresi belirtiniz.

 

osstem.com.tr/kvkk/basvuru gibi bir URL’de bu formun bulunması uygun olacaktır.

 [BA2]Kep adresi

 [BA3]Bu işe özgülenmiş ayrı bir mail adresi. (kep adresi olmamalı)